• Cymorth Astudio Study Support

  Beth sydd ar gael? What is available?
  • Asesiad o anghenion dysgu
  • Cymorth ar gyfer dyslecsia, dyspracsia, dyscalculia ac ADHD
  • Trefniadau arbennig ar gyfer arholiadau
  • Cymorth llythrennedd, rhifedd a TGCh
  • Symleiddio testunau
  • Addasu fformat ar gyfer testunau a deunydd
  • Cymorth synhwyraidd
  • Technoleg gynorthwyol
  • Gweithdai sgiliau astudio
  • Sesiynau galw heibio neu 1:1
  • Datblygu sgiliau academaidd
  • Cynnig strategaethau dysgu
  • Cymorth wrth drefnu gwaith
  • Cyngor ac arweiniad
  • Assessment of learning needs
  • Dyslexia, Dyspraxia, Dyscalculia and ADHD support
  • Access arrangements for exams
  • Literacy, Numeracy and ICT support
  • Simplified texts
  • Adapted formats for documents and materials
  • Sensory support
  • Assistive technology
  • Study Skills workshops
  • Drop in and 1:1 study skills sessions
  • Develop academic skills
  • Offer learning strategies
  • Support with organisation
  • Advice and guidance
  • Cymorth Astudio Study Support

   Gall yr holl fyfyrwyr gael cymorth gan y tîm Gwasanaethau Cymorth Astudio. Bydd y tîm yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth a fydd yn helpu myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial. Bydd y Gwasanaethau Cymorth Astudio hefyd yn galluogi’r myfyrwyr i gael mynediad at eu dewis raglen astudio a chyfranogi’n llawn ynddi.

   All students can receive help from the Study Support Services team. The team will offer a wide range of support that will help students to reach their full potential. The Study Support Services team will also enable students to access and participate fully in their chosen learning programme.

   Darlithydd Anawsterau Dysgu Penodol

   Mae’r Darlithydd Anawsterau Dysgu Penodol yn asesu myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol ac Anghenion Dysgu Ychwanegol eraill, yn cynllunio Rhaglenni Dysgu Unigol ac yn rhoi cymorth i ddysgwyr a staff er mwyn hwyluso llwyddiant. Mae hefyd yn darparu’r asesiad y mae ei angen i wneud trefniadau arbennig ar gyfer arholiadau.

   SpLD Lecturer

   The SpLD Lecturer assesses students with Specific Learning Difficulties and other Additional Learning Needs, plans Individual Learning Programmes and provides support to learners and staff to facilitate success. They also provide the assessment needed to make special exam arrangements.

   Cydgysylltydd Sgiliau Hanfodol ac Anawsterau Dysgu Penodol

   Mae ein Cydgysylltydd Sgiliau Hanfodol ac Anawsterau Dysgu Penodol yn cydgysylltu cymorth gydag Anawsterau Dysgu Penodol a Sgiliau Hanfodol i fyfyrwyr ar draws y colegau. Mae cyfrifoldebau arbennig yn cynnwys yr offeryn sgrinio WEST. Mae’n cydgysylltu ac yn rhoi’r ddarpariaeth Sgiliau Hanfodol a chymorth i fyfyrwyr gan gynnwys llythrennedd, rhifedd a TGCh. Rôl ar draws y colegau yw hon.

   Essential Skills & SpLD Coordinator

   Our Essesntial Skills and SpLD Coordinator coordinates cross college SpLD and Essential Skills student support. Specialist responsibilities include the WEST screening tool. They coordinate and deliver Essential Skills provisions and support for students to include literacy, numeracy and ICT. This is a cross college role.

   Cydgysylltydd Technoleg Synhwyraidd a Chynorthwyol

   Mae’r Cydgysylltydd Technoleg Synhwyraidd a Chynorthwyol yn rhoi cymorth a strategaethau i fyfyrwyr ag anghenion synhwyraidd. Mae’n adnabod ac yn darparu unrhyw adnoddau technegol neu dechnoleg gynorthwyol y mae eu hangen ar gyfer dysgu, e.e. meddalwedd arbenigol a gliniaduron/iPads. Rôl ar draws y colegau yw hon.

   Sensory & Assistive Technology Coordinator

   The Sensory and Assistive Technology Coordinator provides support and strategies for students with sensory needs. They identify and provide any technical resources or assistive technology required for learning e.g. specialist software and laptops/iPads. This is a cross college role.

   Cynorthwyydd Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes

   Rôl ar draws y colegau sydd yn gweithio gyda staff rheng-flaen i ddwyn ynghyd agweddau allweddol ar Wasanaethau Cymorth Astudio.

   Student and Business Services Assistant

   A cross college role who works with front line staff to draw together key aspects of Study Support Services.

   Gwasanaethau Addasu Fformat

   Bydd y Coleg yn parhau i roi cymorth i’r holl diwtoriaid fel bod deunyddiau wedi’u hargraffu’n cael eu haddasu i ddiwallu anghenion myfyrwyr unigol megis maint y testun ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg, taflenni lliw i fyfyrwyr â dyslecsia a.y.b. Rôl ar draws y colegau yw hon.

   Format Adaptation Services

   The College will continue to provide support to all tutors so that printed materials are adapted to meet individual students needs like text sizing for visual impairment, colour sheets for students with dyslexia etc. This is a cross college role.

   Anogwyr Sgiliau Astudio

   Byddant yn darparu gweithdai ar bob campws i ymateb i anghenion dysgu myfyrwyr – byddant yn datblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol i hwyluso llwyddiant. Bydd gan bob ysgol academaidd / campws anogwr sgiliau astudio penodol. Bydd yr Anogwr Sgiliau Astudio’n cydweithio’n agos gyda thimau rheoli’r ysgolion, tiwtoriaid cyrsiau a chyda’r swyddogion pontio a chadw myfyrwyr. Gellir cysylltu â’r Anogwyr Sgiliau Astudio ar studyskillscoach@nptcgroup.ac.uk

   Study Skills Coaches

   Our Study Skills Coaches will deliver workshops on all campuses to respond to students’ learning needs – develop academic skills, learning strategies and personal skills to facilitate success. Each academic school / campus will have a named study skills coach. The Study Skills Coach will work closely with the school management teams, course tutors and with the student transition and retention officers. The Study Skills Coaches can be contacted on studyskillscoach@nptcgroup.ac.uk

   • Anogwyr Sgiliau Astudio Study Skills Coach

    Sabrina Begum

    Afan

    All schools

    sabrina.begum@nptcgroup.ac.uk

    Rebecca Conway

    Neath

    CIT, FDS

    rebecca.conway@nptcgroup.ac.uk

    Siobhan Cooze

    Neath & Abertawe/Swansea 

    CBE

    siobhan.cooze@nptcgroup.ac.uk

    Amanda Cruse

    Y Drenewydd/Newtown

    All schools

    amanda.cruse@nptcgroup.ac.uk

    Cathryn Evans

    Bannau Brycheiniog/Brecon & Pontardawe

    All schools

    cathryn.evans@nptcgroup.ac.uk

    Erika Jones

    Y Drenewydd/Newtown

    All schools

    erika.jones@nptcgroup.ac.uk

    Deborah Moriarty

    Neath & Llandarcy

    CHA, BES, SPS

    deborah.moriarty@nptcgroup.ac.uk

    Donna Watson

    Neath 

    SFA

    donna.watson@nptcgroup.ac.uk

    Sally-Ann Williams

    Neath 

    BTM, CVP, ENG

    sally-ann.williams@nptcgroup.ac.uk

    • Adnoddau Sgiliau Astudio Study Skills Resources

     • FAQ

      How does the college identify young people with Additional Learning Needs (ALN)?

      We identify young people with ALN through a variety of ways, including during Interview Evening, Open Days/Evenings, School Review, Taster Days and by working closely with schools in the area. For students who were Statemented at school, we work with Careers Wales to ensure that we receive a Learning and Skills Plan to ensure that all their learning needs are met in a positive and inclusive environment. 

      We also capture information on ALN during enrollment as well as through looking at students' WEST results and standardised testing. Throughout the year, we work closely with Heads of School, Tutors and Lecturers to continuously provide a high level of academic support to those with ALN. Any concerns are highlighted and dealt with as quickly as possible. If you have any queries or concerns, please contact the Assistant Manager: Study Support on 01639 648075 (South Campuses) or 0845 4086 295 (North Campuses).

      How will college staff support the young person?

      Study Support provides targeted individual support for each student, whether in a mainstream setting or in a smaller group setting. All our students are able to access a Study Skills Coach on each campus who can support students develop academic skills and learning strategies either in a group setting or on a one-to-one basis. Additional support is available, for example, assistive technology, adapted material, and access to our SpLD Lecturer.

      What specialist services are available?

      Our SpLD Lecturer, Essential Skills and SpLD Coordinator and Sensory and Assistive Technology Coordinator are all on hand to provide specialist services to students who require additional support. 

      In addition, many of our staff have areas of specific interest and expertise such as  Dyslexia; Autistic Spectrum Disorder; and physical and medical impairments. We also work hard to develop close working relationships with specialist support services available in the local community and through the LEA.

      How accessible is the college?

      Both the Campus Manager and Estates Manager are vigilant in ensuring that the campus is safe and accessible to all users, including those with disabilities, and work with the Health and Safety Manager to meet the needs of our customers. We have designated disabled parking on all campuses, as well as disabled toilets and lifts. Each campus has a personal care room with hoist facilities. We routinely complete accessibility audits and adapt to the needs of the students on role.

      I had access arrangements for exams at my previous education establishment. What am I entitled to at NPTC Group?

      All students will have screening assessments within the first four weeks at college to help us identify areas for improvement. You will also be tested by our SpLD Lecturer who will then invite you in for more assessments, if required, including those who have previously had access arrangements for exam (Form 8). You will require a new Form 8 for any exams undertaken through NPTC Group. 

      Who do I speak to about additional support that isn't related to my studies?

      We are committed to supporting our students in any way we can. If you have any questions about EMA, funding, transition, course options, or if you need to access our counsellors, please speak to a member of Student Services.

      Assistant Manager: Student Services (South Campuses) 01639 64 8376

      Assistant Manager: Student Services (North Campuses) 0845 4086 202

      • Dyslecsia Dyslexia

       Dyslexia is a specific learning disability in the ability to read accurately and fluently. They may also have trouble with reading comprehension, spelling and writing. 

       Dyslexia is a lifelong condition and is the most common learning issue, although it’s not clear what percentage of kids have it. Some experts believe the number is between 5 and 10 percent. Others say as many as 17 percent of people show signs of reading issues. The reason for the wide range is that experts may define dyslexia in different ways.

      • ASD

       What is Autistic Spectrum Disorder?

       Autistic Spectrum Disorder (ASD) is the name given to a range of similar conditions, including Asperger Syndrome, which affects a person’s social interactions, communication, interests and behaviour. It is a lifelong developmental disability that affects how people perceive the world and interact with others; they see, hear and feel the world differently to others. 

      • Nam ar y Clyw Hearing Impairment

       • Nam ar y Golwg Visual Impairment

        • PCP & OPP

         What is Person Centred Planning?

         Person Centred Planning (PCP) provides a way of helping a person plan all aspects of their life, thus ensuring that the individual remains central to the creation of any plan which will affect them. Person-centred planning has five key features:

         • the person is at the centre of the planning process
         • family and friends are partners in planning
         • the plan shows what is important to a person now and for the future and what support they need
         • the plan helps the person to be part of a community of their choosing and helps the community to welcome them
         • the plan puts into action what a person wants for their life and keeps on listening - the plan remains 'live' 

         Person-centred thinking is as important as the planning. It means that support staff hold person-centred values, and a belief that a person must have control in areas such as who supports them, what they do with their day, being listened to, and making decisions about their lives.

         What is a One Page Profiel?

         A One Page Profile (OPP) captures all the important information about a person on a single sheet of paper under three simple headings: what people appreciate about me, what’s important to me and how best to support me. 

         One Page Profiles are deceptively simple, and in this simplicity lies their strength. They help us to support people better by:

         • Helping us build better relationships by truly understanding what really matters to the person in their life and the way they are supported to live it
         • Providing a record that can move with the person as they transition from service to service or use multiple services
         • Being regularly updated to reflect people’s changing circumstances and aspirations
         • When staff have One Page Profiles, the people being supported feel like they get to know the person, rather than just the job title
         • When used at work, they can contribute to more person-centred teams, where individual strengths are recognised and different ways of working are taken into account