Did you know that Google is providing free, in-person digital skills training in Port Talbot this in November?

In partnership with the Welsh Government’s Port Talbot Enterprise Zone and Neath Port Talbot County Borough Council, Google will host one of their first pop-up Digital Garage in Wales in Port Talbot.

Research shows that businesses with a strong web presence grow more than twice as fast as those without*. So whether you’re running your own business, have a potential start-up idea or you’re employed by someone else, Google’s knowledgeable communications experts can help you develop the digital skills you need to:

  • Grow your business, career and your confidence
  • Develop a stronger online business presence
  • Reach a wider market

Register for free today

Google Digital Garage will hold four free sessions at the St Pauls Centre in Aberavon on the 24th and 25th November 2016. Registration is on a first come basis and places will go fast.  Here’s the link:

https://events.withgoogle.com/the-port-talbot-garage/

Google Digital Garage sessions are available for current business owners/employees, start-ups, third sector employees, students, or anyone with interest in extending their digital capacity and reach.

Register now to ensure you are part of this event to make your business or idea grow.

Can’t make any of the dates available? Click the below link to create your own personalised learning plan online, and benefit from Google’s in-depth training, wherever you are.

For wider information on Google Garage distance learning please go to: 

https://digitalgarage.withgoogle.com/

* Growing Your Business , Lord Young, 2013

 

 

Hyfforddiant digidol am ddim gan arbenigwyr Google  ym Mhort Talbot – 24/25 Tachwedd

Wyddech chi fod Google yn cynnig hyfforddiant sgiliau digidol personol ym Mhort Talbot ym mis Tachwedd?

Mewn partneriaeth ag Ardal Fenter Port Talbot a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, bydd Google yn cynnal un o'i ddigwyddiadau cyntaf o'r enw Garej Ddigidol yng Nghymru ym Mhort Talbot.

Mae ymchwil yn dangos bod busnesau â phresenoldeb cryf ar y we'n tyfu mwy na dwywaith mor gyflym â'r rhai hebddo*. Felly, os ydych yn rheoli'ch busnes eich hunan, os oes gennych syniad posibl i sefydlu busnes neu os ydych yn cael eich cyflogi gan rywun arall, gall arbenigwyr cyfathrebu gwybodus Google eich helpu i ddatblygu'r sgiliau digidol angenrheidiol i chi:

  • Gwella'ch busnes, eich gyrfa a'ch hyder
  • Datblygu presenoldeb busnes ar-lein cryfach
  • Gyrraedd marchnad ehangach

Cofrestrwch am ddim heddiw

Bydd Garej Ddigidol Google yn cynnal pedair sesiwn am ddim yng Nghanolfan Sant Paul yn Aberafan ar 24 a 25 Tachwedd 2016. Bydd cofrestru ar sail y cyntaf i'r felin a bydd y lleoedd yn mynd yn gyflym.  Dyma'r ddolen:

https://events.withgoogle.com/the-port-talbot-garage/

Mae sesiynau Garej Ddigidol Google ar gael i berchnogion/weithwyr busnes presennol, busnesau sydd newydd gael eu sefydlu, gweithwyr y trydydd sector, myfyrwyr, neu unrhyw un â diddordeb mewn cynyddu ei allu a'i gyrhaeddiad digidol.

Cofrestrwch nawr i sicrhau'ch bod yn rhan o'r digwyddiad hwn i ddatblygu'ch busnes neu'ch syniad.

Methu mynd ar unrhyw un o'r dyddiadau sydd ar gael? Cliciwch ar y ddolen isod i greu'ch cynllun dysgu personol eich hunan ar-lein, ac elwa ar hyfforddiant manwl Google, lle bynnag rydych chi.

I gael gwybodaeth ehangach am ddysgu o bell Garej Google, ewch i: 

https://digitalgarage.withgoogle.com/

* Growing Your Business, Yr Arglwydd Young, 2013

Last modified: Friday, 4 November 2016, 1:33 PM