LGBT

LGBT History Month 2019 @ NPTC Group

 What is LGBT History Month?

 LGBT History Month aims to increase the visibility of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people, raise awareness of the challenges that LGBT+people still face, and call for everyone to contribute to an LGBT+ inclusive society.

 It is celebrated every February, to commemorate the 2003 abolition of Section 28, a law introduced in 1988 that banned schools and colleges from portraying homosexuality in a positive light.

 

 NPTC Group Events

To celebrate LGBT History Month, we will be holding drop-in awareness-raising sessions for students:

 

Afan College

Weds 20th February,

12 – 1pm, Boardroom

 

Brecon College

Fri 22nd February,

12 – 1pm, B157

 

Neath College

Thurs 21st February,

12 – 1pm, Centerprise Board Room

 

Newtown College

Mon 18th February,

12 – 1pm, Theatre Bar

 

 

These sessions are open to any student who identifies as LGBT+, or are undecided/questioning and would like to learn more. There will be free snacks and drinks provided, free materials to take away, and some informal feedback activities.

All college libraries also have LGBT History Month displays up until 22nd February, and the LGBT Pride rainbow flags are being flown over every college.

Please share this information with your students and encourage them to attend if interested.

Where can I learn more about LGBT+ issues?

Stonewall glossary of LGBT+ terms

An Introduction to Supporting Young LGBT People

Coming Out: Answers to Some of the Questions You May Have

If any students or staff would like advice and guidance in relation to LGBT+ issues, please contact the Senior Student Involvement and Diversity Officer at diversity@nptcgroup.ac.uk.

 

Mis Hanes LGBT 2019 @ Grŵp NPTC

Beth yw Mis Hanes LGBT?

Mae Mis Hanes LGBT yn anelu at wneud pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) yn fwy gweledol, codi ymwybyddiaeth o'r heriau y mae pobl LGBT yn dal i'w hwynebu ynghyd â galw ar bawb i gyfrannu at gymdeithas LGBT gynhwysol.

Fe'i dethlir bob mis Chwefror, i goffáu diddymu Adran 28 yn 2003 sef deddfwriaeth a gyflwynwyd ym 1988 a oedd yn gwahardd ysgolion a cholegau rhag portreadu cyfunrywioldeb yn gadarnhaol.

Digwyddiadau Grŵp NPTC

I ddathlu Mis Hanes LGBT, byddwn yn cynnal sesiynau galw heibio i fyfyrwyr i godi ymwybyddiaeth:

 

Coleg  Afan

Dydd Mercher 20 Chwefror,

12-1 pm, Ystafell Fwrdd

 

Coleg Bannau Brycheiniog:

Dydd Gwener 22 Chwefror,

B157 12-1pm,

 

Coleg Castell-nedd

Dydd Iau 21 Chwefror,

12-1 pm, Ystafell Fwrdd Centerprise

 

Coleg Y Drenewydd

Dydd Llun 18 Chwefror,

12-1 pm, Bar y Theatr

 

 

Mae'r sesiynau hyn yn agored i unrhyw fyfyriwr sy'n disgrifio ei hunan yn LGBT, neu sydd heb benderfynu/yn holi cwestiynau ac sydd am ddysgu rhagor. Darperir byrbrydau a diodydd am ddim, deunyddiau am ddim i gymryd i ffwrdd, a rhai gweithgareddau adborth anffurfiol.

Bydd gan bob llyfrgell y Coleg hefyd arddangosfeydd Mis Hanes LGBT tan 22 Chwefror a bydd baneri enfys Balchder LGBT i’w gweld tu allan i bob Coleg.

A wnewch chi rannu'r wybodaeth hon gyda'ch myfyrwyr a'u hannog i alw heibio os oes ganddynt ddiddordeb os gwelwch yn dda?

Ble galla i ddysgu rhagor am faterion LGBT?

Geirfa Stonewall termau LGBT

Cyflwyniad i gefnogi pobl ifanc LGBT

Dod allan: Atebion i rai o'r cwestiynau a allai fod gennych

Os hoffai unrhyw fyfyrwyr neu aelodau o staff gael cyngor ac arweiniad mewn perthynas â materion LGBT, cysylltwch â'r Uwch Swyddog Ymgysylltiad ac Amrywiaeth os gwelwch yn dda:diversity@nptcgroup.ac.uk

If any students or staff would like advice and guidance in relation to LGBT+ issues, please contact the Senior Student Involvement and Diversity Officer atdiversity@nptcgroup.ac.uk.

最後修改: 2019年 02月 20日(三) 10:28