Motivations of Adult Learners in further and higher education

Annwyl Gyfaill,

Astudiaeth i ddeall cymhellion oedolion sy'n ddysgwyr mewn addysg bellach ac addysg uwch

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio mewn partneriaeth gyda DACE, Prifysgol Abertawe i ymchwilio cymhellion a rhesymau oedolion sy'n ddysgwyr am astudio ar raglen addysg bellach neu addysg uwch.


Aiff y ddolen islaw â chi i holiadur ar-lein fydd yn ychwanegu at yr wybodaeth a gafwyd eisoes drwy weithgaredd grŵp ffocws. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech neilltuo ychydig funudau i lenwi'r arolwg hwn os ydych yn oedolyn sy'n ddysgwr ar hyn o bryd neu sydd newydd fod yn ddysgwr.

Ar y llaw arall, os ydych yn darparu addysg oedolion, byddem yn ddiolchgar am eich cefnogaeth i gylchredeg y ddolen yma i'ch myfyrwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Llun 8 Gorffennaf 2019.


Yn gywir,

Kay Smith
Pennaeth Ymchwil, Datblygu a Pholisi

Holiadur

Dear Colleague,

A study to understand the motivations of adult learners in further and higher education


Learning and Work Institute is working in partnership with DACE, Swansea University to explore the motivations and reasons that adult learners have or have had for their engagement with study on a further or higher education programme.

The link below takes you to an on-line questionnaire which will enhance the insights gained already through some focus group activity.

We’d be grateful if you could spare a few minutes to complete this survey if you are a current or recent adult learner.


Alternatively if you deliver adult learning, we would like your support in circulating this link to your students.


The deadline for responses is Monday 8th July 2019.


Yours sincerely,

Kay Smith
Head of Research, Development and Policy   

Questionnaire

Last modified: Thursday, 20 June 2019, 11:19 AM