Refectories Reopening

Newyddion gwych, rydym yn ailagor y ffreuturau, ond gan fod y pandemig yn dal ar led, mae rhai mesurau diogelwch yr ydym yn gofyn ichi eu dilyn i wneud eich profiad bwyta mor ddiogel â phosibl. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Marciau wedi'u gosod ar y llawr i'ch helpu i gadw'ch pellter

 • Hylif diheintio dwylo wedi'i osod bwys unrhyw bwyntiau cyffwrdd

 • Sgriniau wedi'u gosod o flaen yr ardaloedd gwasanaethu

 • Mae Tracio ac Olrhain wedi'i gyflwyno yn yr ardaloedd hyn, er mwyn cadw'ch manylion yn ddiogel byddwn ond yn gofyn am eich rhif adnabod myfyriwr a'ch amseroedd cyrraedd a gadael

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb wrth giwio, ond gellir eu tynnu wrth eistedd

 • Rhaid i seddi a byrddau gael eu gosod o leiaf 2 fetr oddi wrth ei gilydd, 1 person i bob bwrdd

 • Bydd cerdyn troi ar bob un o'r byrddau, a wnewch chi eistedd wrth fwrdd sydd â thic gwyrdd i'w weld (mae'r bwrdd a'r gadair wedi'u diheintio ac yn barod i'w defnyddio) ar ôl i chi orffen, trowch y cerdyn drosodd fel bod y symbol coch dim mynediad yn weladwy, bydd aelod o staff yn diheintio yn barod ar gyfer y person nesaf

 • Rhowch yr holl sbwriel yn y biniau a ddarperir, pwynt hylif diheintio ar gael i'w ddefnyddio

 • Dewislen well yn rhoi mwy o ddewis

 • Mae Starbucks bellach wedi’i adleoli yn y Brook ac mae bellach ar agor

 

Manylion yr amseroedd agor:

 

Castell-nedd - mae'r cyfleusterau canlynol wedi ailagor

Starbucks - Bloc A / B - 0830-1500

Caffi 73 - Bloc C - 0930-1330

Caffi’r Brook gyda Starbucks - Bloc D - 0830-1500

 

 

Afan

Ffreutur – yn agor w/c 16/11 – 0830-1330    

Caffi 53 – yn agor w/c 23/11 - 1000-1400

Bannau Brycheiniog

Ffreutur – yn agor w/c 16/11 - 0830-1300

Y Drenewydd 

Ffreutur – yn agor w/c 16/11 - 0830-1300

Siop Goffi - yn agor 9/11 - 0830-1300

Sylwch fod pob campws yn cynnig bwydlen Cydio a Gadael ar hyn o bryd wrth i ni fynd ati i baratoi i ailagor y tu mewn.

 

Great news, we are re-opening the refectories, but as the pandemic is still with us, there are some safety measures that we ask you to follow to make your dining experience as safe as possible. These include:

 • Markings have been positioned on the floor to help you keep your distance

 • Hand sanitizer have been positioned by touch points

 • Screens have been placed in front of the servery areas

 • Track & Trace has been introduced within these areas, to keep your details safe we will only ask for your student ID number and entry and exit times

 • Face coverings must be worn whilst queuing, but can be removed whilst seated

 • Seating and tables placed a minimum of 2 meters apart, 1 person per table

 • Each of the tables will have a flip card, please seat at a table that has a green tick visible (table and chair have been sanitized and ready for use) once you have finished please flip the card over so the red no entry symbol is visible, a member of staff will sanitize ready for the next person

 • Please place all rubbish in the bins provided, sanitizer point available for use

 • Enhanced menu giving more choice

 • Starbucks has now relocated within the Brook and is now open for service

 

Details of opening times:

 

Neath  - the following have now re-openend

Starbucks -  A/B Block - 0830-1500

Café 73 -  C Block - 0930-1330

The Brook Café including Starbucks -  D Block  - 0830-1500

 

 

Afan

Refectory -  opening  w/c 16/11 -0830-1330   

Café 53 -  opening w/c 23/11 - 1000-1400

           

Brecon

Refectory -  opening w/c 16/11 -  0830-1300

 

Newtown 

Refectory - opening w/c 16/11 - 0830-1300

Coffee Shop - opening 9/11 -  0830-1300

Please note all campuses are offering a Grab & Go menu at present whilst preparations are put in place to re-open inside.

 

Last modified: Thursday, 12 November 2020, 10:07 AM