Inspire! Tutor Awards 2018 / 2018 Gwobrau Tiwtor Oedolion Ysbrydoli

Mae gennych wythnos ar ôl i enwebu!

TU ÔL I BAWB SY’N LLWYDDO MEWN ADDYSG OEDOLION MAE TIWTOR NEU MENTOR SY’N YSBRYDOLI

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gynnal  y Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru unwaith eto eleni.

Croesawn enwebiadau o bob rhan o Gymru ar gyfer tiwtoriaid a mentoriaid rhagorol y mae eu hymrwymiad, gwybodaeth a sgiliau wedi rhoi anogaeth i oedolion sy'n ddysgwyr i gyflawni eu hamcanion a'u breuddwydion a'r hyder iddynt drawsnewid eu bywydau.

Cliciwch yma i ddarllen straeon enillwyr Gwobrau Ysbrydoli Tiwtoriaid 2017

Bydd tiwtoriaid yn dangos eu hymrwymiad i fynd yr ail filltir i helpu oedolion sy'n ddysgwyr i gyflawni eu potensial.

Rydym yn edrych am diwtoriaid a mentoriaid o'r gosodiadau dilynol:

  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gosodiad Gweithle
  • Addysg Gymunedol
  • Cymraeg i Oedolion
  • Ysgol neu osodiad arall


Sut i anfon eich ffurflen enwebu:

Gallwch lawrlwytho copi o'r ffurflen enwebu a'r canllawiau o'n gwefan.

 

Anfonwch eich enwebiadau erbyn dydd Llun 22 Hydref os gwelwch yn dda.

 

Gallwch e-bostio eich ffurflen enwebu at inspire@learningandwork.org.uk neu ei hanfon drwy'r post i'r Sefydliad Dysgu a Gwaith, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB

 

Os ydych angen unrhyw gymorth gyda'ch enwebiad, cysylltwch â inspire@learningandwork.org.uk os gwelwch yn dda.

Lledaenwch y gair:

Rydym wedi paratoi e-daflen i hyrwyddo enwebiadau ar gyfer Gwobrau Tiwtoriaid a byddem yn ddiolchgar pe medrech gylchredeg hyn ymysg eich rhwydweithiau a rhannu hyn ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i annog eraill i enwebu. Dyma'r ddolen i'n e-daflen bit.ly/TutorAwardsFlyerCymYr hashnod ar gyfer y gwobrau yw: #GwobrauTiwtoriaidCymru18

 

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich enwebiadau.

 

You’ve got one week left to nominate!

 

BEHIND EVERY SUCCESSFUL LEARNER THERE IS AN INSPIRATIONAL TUTOR OR MENTOR

 

Learning and Work Institute is proud to be hosting the Inspire! Tutor Awards in partnership with the Welsh Government once again this year.

We welcome nominations from across Wales for outstanding tutors and mentors whose commitment, knowledge and skills have given adult learners the encouragement to pursue their goals and dreams and the confidence to transform their lives.

Click the here to read the stories of our 2017 Inspire Tutor award winners.

Tutors will demonstrate their commitment to go over and above to help adult learners’ realise their potential.

 

We are looking for tutors and mentors from the following settings:


•          Higher Education

•          Further Education

•          Workplace Setting

•          Community Education

•          Welsh for Adults

•          School or other setting

 


How to submit your nomination form:


You can download a copy of the nomination form and guidance from our website

Please submit your nominations by
Monday 22nd October


You can email your completed nomination form to inspire@learningandwork.org.uk or post your completed nomination to: Learning and Work Institute, 35 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB

If you need any assistance with your nomination please contact inspire@learningandwork.org.ukSpread the word:

To promote the Tutor Award nominations we have produced an e-flyer we would be grateful if you could circulate this around to your networks and share this on your social media platforms to encourage others to nominate. Here is the link to our e-flyer bit.ly/TutorAwardsFlyerEng  

 

The hashtag for the awards is: #TutorAwardsCymru18

 


We look forward to receiving your nominations. 

Last modified: Thursday, 18 October 2018, 3:02 PM